PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Theo nghị quyết của thành phố Hà Nội, Công ty cp sơn ANT Việt Nam đã và đang tham gia các khóa huấn luyện PCCC của ủy ban TP thực hiện một cách nghiêm túc và đày đủ. Được thể hiện qua các buổi tập huấn PCCC.